Ogólne zasady i informacje dla klienta
1. Zakres obowiązywania
2. Oferty i specyfikacja
3. Przebieg zlecenia oraz zakończenie umowy
4. Cena i koszty wysyłki
5. Dostawa, dostępność produktów
6. Warunki płatności
7. Zastrzeżenie własności
8. Rękojmia za wady i gwarancja
9. Odpowiedzialność
10. Przechowywanie umowy
11. Ochrona danych
12. Sąd właściwy (jurysdykcja), obowiązujące prawo, język kontraktu
1. Zakres obowiązywania
1.1. Dla współpracy gospodarczej pomiędzy Hello Body GmbH, Novalisstr. 10, 10115 Berlin (zwanym dalej “Sprzedawcą”) oraz klientem (zwanym dalej „Klientem”) obowiązują wyłącznie następujące ogólne warunki handlowe w formie w jakiej występują w chwili złożenia zamówienia
1.2. W przypadku pytań, reklamacji bądź skarg dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji w od pn. do pt. od 9:00 do 18:00 pod adresem email: info@hellobody.de.
1.3. . „konsument” w rozumieniu ogólnych warunków handlowych oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, rzemieślniczej albo innej działalności gospodarczej lub zawodowej (§ 13 BGB).
1.4. Warunki klienta, które odbiegają od umowy nie będą uznane, chyba że sprzedający uzna ich zasadność
2. Oferty i specyfikacja
2.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz jest zaproszeniem do złożenia zamówienia.
2.2. Wszystkie oferty obowiązują do wyczerpania zapasów, o ile nie postanowiono inaczej. Zastrzegamy prawo do popełnienia błędów i przeoczeń.
3. 3. Przebieg zlecenia oraz zakończenie umowy
3.1. Klient ma niewiążące prawo do wyboru produktów z asortymentu sprzedawcy oraz gromadzenia ich w tzw. koszyku poprzez naciśnięcie przycisku [do koszyka]. Następnie klient może przejść do zakończenia procesu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku [przejdź do kasy].
3.2. Za pomocą przycisku [Kupuję] klient składa wiążące zamówienie na zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia klient ma wgląd do danych zamówienia oraz może je w każdej chwili zmienić. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką (*).
3.3 Sprzedający wysyła klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym wyszczególnione jest ponownie zamówienie klienta. Klient może wydrukować złożone zamówienie za pomocą przycisku “Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie potwierdza jedynie, że zamówienie Klienta zostało przesłane do Sprzedającego i nie stanowi przyjęcia zamówienia. Umowa kupna zawierana jest w momencie, gdy Sprzedający wyśle lub dostarczy towar do Klienta w ciągu 2 dni bądź w ciągu 2 dni wysyłka do klienta zostanie potwierdzona drugim mailem z potwierdzeniem zawarcia umowy bądź wystawieniem faktury.
3.4. Jeżeli Sprzedający umożliwia zapłatę z góry, zawarcie umowy ma miejsce wraz z dostarczeniem informacji bankowych oraz wezwania do zapłaty. Jeżeli płatność nie zostanie odebrana pomimo terminu płatności również po ponownym zawiadomieniu w czasie 10 dni kalendarzowych po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający odstępuję od umowy z takim skutkiem, że zamówienie staje się nieważne i Sprzedający nie ma obowiązku dostawy. Zamówienie jest zarówno dla Kupującego jak i Sprzedającego bez dalszych konsekwencji zakończone. Dlatego zastrzeżenie artykułów przy wpłacie zaliczki obowiązuje maksymalnie 10 dni kalendarzowych.
4. Cena i koszty wysyłki
4.1. ceny podane na stronie internetowej sklepu zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT
4.2. Dodatkowo do podanych cen Sprzedający przy dostawie dolicza koszty wysyłki. Koszty wysyłki są przekazywane Kupującemu wyraźnie na odrębnej stronie informacyjnej w procesie zamówienia.
5. Dostawa, dostępność produktów
5.1. W przypadku płatności z góry, dostawa dokonywana jest po dokonaniu wpłaty na konto
5.2. W przypadku gdy nie wszystkie zamówione produkty są dostępne w magazynie, Sprzedający jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych na własny koszt, o ile jest to rozsądne dla klienta
5.3. W przypadku gdy dostawa produktów nie powiodła się z winy Kupującego po trzykrotnej próbie dostawy, Sprzedający może odstąpić od umowy. Dokonane płatności będą niezwłocznie zwrócone klientowi.
5.4. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny z winy niezależnej od Sprzedającego, może on odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje klienta i może zaproponować mu dostawę porównywalnego produktu. Jeżeli porównywalny produkt nie jest dostępny bądź klient nie wyraża chęci zakupu produktu porównywalnego, Sprzedający zwróci niezwłocznie klientowi dokonaną wpłatę.
5.5. Klienci będą informowani o terminach dostaw i o ograniczeniu dostaw (na przykład ograniczenie dostaw do niektórych krajów) na odrębnej stronie informacyjnej lub w opisie produktu.
6. Sposoby płatności
6.1. Klient może wybrać w ramach procesu zamówienia i przed jego zakończeniem jedną z dostępnych metod płatności. Klienci zostaną poinformowani o dostępnych sposobach płatności na odrębnej stronie informacyjnej.
6.2. W przypadku możliwości zapłaty z odroczonym terminem, płatność musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury. Dla wszystkich innych form płatności zapłata musi zostać dokonana z góry.
6.3. W przypadku gdy strona trzecia została zaangażowana do obsługi procesu płatności, np. Paypal mają zastosowanie ogólne warunki handlowe strony trzeciej.
6.4. Jeżeli termin płatności określa się zgodnie z kalendarzem i w przypadku, w którym klient nie dokona wpłaty w terminie, są mu naliczane ustawowe odsetki.
6.5. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza wysuwania roszczeń przez Sprzedającego z powodu szkód powstałych wskutek zwłoki.
6.6 Prawo do wyrównania przysługuje Kupującemu tylko w przypadku gdy wysuwane przez niego roszczenia są umocowane prawnie bądź są uznane przez Sprzedającego. Kupujący może skorzystać z prawa zatrzymania tylko gdy wynikające roszczenia odnoszą się do tego samego stosunku umowy.
6.7 Klarna
Paragon wysyłany wraz z towarem
Jako jedna z dostępnych form płatności oferujemy Państwu możliwość dokonania zapłaty za zakupiony towar poprzez firmę Klarna.
Należy pamiętać, że faktura Klarna jest dostępna tylko dla konsumentów, a płatność musi być dokonana przez firmę Klarna.
Rachunek wystawiany przez firmę Klarna
Przy płatności poprzez firmę Klarna otrzymują Państwo najpierw zamówiony produkt wraz z paragonem i mają Państwo 14 dni za uregulowanie należności. Ogóle warunki handlowe dotyczące tej formy płatności znajdują się tutaj. Sklep online nie pobiera opłat za zamówienie poprzez firmę Klarna.
Polityka prywatności
Firma Klarna sprawdza i ocenia podane przez Państwa informacje i jest w uzasadniony sposób zainteresowana i przy dającej się uzasadnić okazji do wymiany danych z innymi przedsiębiorstwami i gospodarczymi agencjami informacyjnymi. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, jak wskazano w Polityce prywatności Klarna.

7. Zastrzeżenie własności
Do czasu pełnej zapłaty dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego.
8. Rękojmia za wady i gwarancja
8.1 Gwarancja odbywa się na zasadach zgodnych z przepisami prawa.
8.1. Gwarancja na produkty dostarczone przez Sprzedającego istnieje tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie zaznaczone. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancyjnych przed rozpoczęciem procesu zamawiania.
9. Odpowiedzialność
9.1. Do odpowiedzialności sprzedawcy za szkody bez uszczerbku dla innych prawnych warunków roszczeniowych w tym zakresie obowiązują następujące wyłączenia i ograniczenia.
9.2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli szkoda została spowodowana umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania.
9.3. Ponadto sprzedawca jest odpowiedzialny za zaniedbania obowiązków, które może zaszkodzić realizacji celów umowy lub za zaniedbania obowiązków, których to wypełnienie umożliwia prawidłową realizację celów umowy i na których dotrzymaniu klient zwykle polega.
9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku naruszenia życia, ciała bądź zdrowia w przypadku wad produktu po objęciu gwarancją właściwości produktu oraz w przypadku podstępnie ukrytych wad. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.
9.5. Jeżeli odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i agentów.
10. Przechowywanie umowy
10.1. Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia za pomocą funkcji drukowania w swojej przeglądarki w ostatnim etapie zamówienia.
10.2. Sprzedający wysyła również klientowi potwierdzenia zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, klient otrzymuje dodatkowo kopię ogólnych warunków handlowych, a także pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzmianki dotyczącej kosztów przesyłki jak również warunków dostawy i płatności. Jeśli wystąpiła konieczność rejestracji w naszym sklepie, istnieje możliwość przeglądania złożonego zamówienia w obszarze profilu. Ponadto przechowujemy tekst zawartej umowy, nie udostępniamy go jednak poprzez Internet.
11. Ochrona danych
11.1 Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sprzedającego w określonych celach i zgodnie z przepisami prawa.
11.2. Podane dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres email, adres, dane płatności) będą wykorzystane przez Sprzedającego wyłącznie do wypełnienia celów zawartej umowy. Dane te będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, które nie są zaangażowane w proces zamawiania, dostawy i płatności.
11.3. Klient ma prawo na wniosek otrzymać bezpłatnie informacje o przechowywanych przez Sprzedającego danych osobowych dotyczących jego osoby. Ponadto, ma on prawo do skorygowania nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania danych osobowych, o ile nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania.
11.4. Więcej informacji dotyczących sposobu, zakresu, miejsca i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania wymaganych danych osobowych przez Sprzedającego znajdą Państwo w polityce prywatności.
12. Sąd właściwy (jurysdykcja), obowiązujące prawo, język kontraktu
12.1. Sąd właściwy i miejsce wykonania mieszczą się tam, gdzie siedziba Sprzedającego, jeśli klientem jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego bądź publicznoprawny fundusz specjalny.
12.2. Językiem umowy jest język niemiecki.