Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel gromadzenia oraz wykorzystywania danych gości i użytkowników (zwanych dalej łącznie jako “Użytkownik”) przez Hello Body GmbH, Novalisstr. 10, 10115 Berlin (zwaną dalej “Sprzedającym”) zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych jako prawnie odpowiedzialny organ.

W przypadku pytań dotyczących ochrony prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie od godziny 9:00 do godziny 18:00 oraz pod adresem e-mail: info@hello-body.pl

Zbieranie danych dostępu

Operator zbiera dane podczas każdorazowego skorzystania z oferty online (tzw. pliki dziennika serwera). Do zbieranych danych należą: nazwa strony, pliki, data i czas dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobieraniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, odesłanie URL (wcześniej odwiedzanych stron), adres IP oraz dostawcę internetu odwiedzającego.

Sprzedający wykorzystuje monitorowane dane, bez mapowania tożsamości użytkownika lub ustalania jego profilu, zgodnie z przepisami ustawowymi jedynie do analizy statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty online. Usługodawca zastrzega sobie możliwość późniejszego sprawdzenia danych jeśli na podstawie konkretnych wskazań istnieje uzasadnione podejrzenie bezprawnego użycia.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane przez Sprzedającego tylko za zgodą użytkownika lub jeśli zezwala na to prawo. Z reguły użytkownik poprzez korzystanie z usług może stwierdzić które dane są gromadzone, np. nazwisko, adres e-mail i wiadomość przy wypełnianiu formularza zamówienia.

W celu zamówienia towarów, określone dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres email, adres, dane płatności) są używane przez sprzedającego w celu przetwarzania zamówienia. Dane te będą traktowane jako poufne, szyfrowane i nie będą dostępne dla osób trzecich, które nie są zaangażowane w proces zamówienia, dostawy i płatności.

Podczas kontaktu ze sprzedawcą (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez e-mail) informacje użytkownika będą przechowywane w celu rozpatrzenia wniosku jak również celem odpowiedzi na późniejsze dodatkowe zapytania.

Sprzedający podjął organizacyjne, wynikające z umowy oraz techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych oraz aby uniemożliwić przypadkową lub umyślną manipulację, utratę, zniszczenie lub dostęp osobom nieupoważnionym.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane użytkownika będą przekazywane osobom trzecim, o ile jest to prawnie dozwolone lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazanie.

Dotyczmy to na przykład sytuacji, w której przekazanie danych wypełnienia zobowiązania wynikające z umowy – tak jak przekazanie firmie przewozowej adresu do korespondencji po złożeniu zamówienia lub sytuacji, w której właściwe organy, na przykład organy ścigania żądają przekazania informacji.

Dane osobowe użytkowników nie zostaną przekazane osobom trzecim w celach reklamowych, nie zostaną również udostępnione ani sprzedane w celu utworzenia profili użytkowników.

Cookies

Sprzedający używa w ramach sƒwojej oferty online “ciasteczek – plików cookies”. Ciasteczka to pliki o małej objętości, które są przechowywane w komputerze użytkownika, mogę one przechowywać informacje dla Sprzedającego. Tymczasowe pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki, trwałe pliki cookies pozostają w komputerze użytkownika przez określony czas i dostarczają do dyspozycji przechowywane informacje w przypadku ponownego otwarcia zamówienia.

Ciasteczka są wykorzystywane w cełu ułatwienia korzystania z usługi świadczonej przez Sprzedającego. Pliki Cookies przechowują zawartość koszyka użytkownika.
Klient może wpływać na korzystanie z ciasteczek. Większość przeglądarek ma wbudowaną opcję, dzięki której przechowywanie plików cookies może zostać ograniczone lub całkowicie uniemożliwione. Sprzedający stara się o tworzenie oferty, która nie będzie wymagała korzystania z ciasteczek. Jednak należy podkreślić, że korzystanie, a zwłaszcza komfort korzystania z oferty Sprzedającego bez ciasteczek może zostać ograniczony.

The customer may influence the use of cookies. Most browsers have a built-in option, thanks to which the storage of cookies may be restricted or completely prevented. The seller tries to create an offer that will not require the use of cookies. However, it should be emphasized that the use of, and especially the comfort of using the Seller’s offer without cookies, may be limited.
Wysyłanie informacji za pośrednictwem newslettera.

Przesyłanie informacji za pośrednictwem biuletynu

E-maile z ofertami handlowymi dotyczącymi Sprzedającego oraz jego usług będą przesyłane do klienta tylko za wyraźną zgodną. Użytkownik może w dowolnym momencie nie wyrazić zgody na otrzymywanie newslettera. Możliwość wypisania się z newslettera znajduje się m. in. w każdym mailu.

Przed wysłaniem newslettera do klienta wysyłany jest e-mail potwierdzający, w którym klient musi potwierdzić subskrypcję newslettera. Niepotwierdzone rejestracje są automatycznie usuwane najpóźniej w ciągu czterech tygodni.
Do oferty handlowej nie należą wiadomości wynikające z przedmiotu umowy. Obejmuje to dostarczanie informacji technicznych, informacji o płatności, zapytania o zamówieniach i tym podobnych.

The commercial offer does not include messages resulting from the subject of the contract. This includes the provision of technical information, payment information, order inquiries and the like.
Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie z listy powiadomień przez e-mail z powyższymi danymi kontaktowymi.

The user may submit a request to remove from the list of notifications by e-mail with the above contact details.
W ramach zgłoszenia Sprzedający przechowuje termin zgłoszenia, termin potwierdzenia, jak również adres IP użytkownika. Sprzedający jest prawnie zobowiązany do zaprotokołowania zgłoszenia w celu przepisowego wykazania zgłoszenia.

As part of the notification, the Seller keeps the application deadline, the confirmation date as well as the user’s IP address. The seller is legally obliged to record the application in order to submit the application.

Google Analytics

Sprzedający korzysta z Google Analytics, usługi pozwalającej na analizę stron internetowych udostępnionej przez Google Inc. Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i dzięki którym możliwa jest analiza korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkowników Google zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest na tej stronie aktywna. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług dla operatora strony, powiązanych z wykorzystaniem witryny oraz wykorzystaniem Internetu.

Zbierany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi z Google. Użytkownik może zrezygnować z przechowywania ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Dostawca zwraca jednakże uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje witryny mogą być dostępne w swoim pełnym zakresie. Użytkownik może ponadto zapobiegać ewidencji jak również przetwarzaniu wygenerowanych przez ciasteczka i powiązanych z wykorzystaniem witryny danych (włącznie z adresem IP) przez Google za pomocą pobrania i zainstalowania dostępnego plugina dla przeglądarki pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Statystyki Piwik

Operator wykorzystuje Piwik, oprogramowanie open source do analizy statystycznej ruchu użytkownika. Piwik używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystania witryny. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z tego serwisu są przechowywane na serwerze usługodawcy w Niemczech.

Adres IP staje się anonimowy zaraz po przetworzeniu i przed rozpoczęciem procesu przechowywania danych.

The IP address becomes anonymous immediately after processing and before the data storage process begins.
Użytkownik może zrezygnować z przechowywania ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki.

The user can opt out of storing cookies by setting the software of his browser.
[do wstawienia IFRAME, która daje możliwość zablokowania ciasteczek] [Uwaga: Należy usunąć następujący fragment, jeśli nie używasz etracker]

[to insert IFRAME, which gives you the option of blocking cookies] [Note: Delete the following excerpt if you are not using etracker]

Zasięg pomiaru z etracker

Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystane do identyfikowania użytkownika podczas odwiedzin strony bez wyraźnej zgody danej osoby i nie zostaną połączone z danymi osobowymi osoby wykorzystującej dany pseudonim na stronie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. http://www.etracker.com/privacy?et=[Wprowadź etracker Secure Code]

Data collected using the etracker technology will not be used to identify the user when visiting the site without the explicit consent of the person and will not be combined with the personal data of the person using the pseudonym on the site. The user may not consent to the collection and storage of data with effect for the future. http://www.etracker.com/privacy?et=[Enter etracker Secure Code]
Korzystanie z wtyczki społecznościowej Facebooka

Korzystanie z wtyczki społecznościowej Facebook

W tej ofercie online zostały użyte tzw. wtyczki społeczne (Social Plugins) sieci społecznościowej Facebook, które są obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki są oznaczone logiem Facebooka (biały na niebieskich kafelkach lub ikona kciuka uniesionego w górę) lub zawierają aneks “Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczkę społecznych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika, a następnie jest integrowana z witryną Sprzedającego. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomoczą tej wtyczki i informuje użytkownika stosownie do posiadanej wiedzy. Poprzez włączenie wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o odwiedzinach danej strony przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać odwiedziny danej strony do konta użytkownika. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. poprzez kliknięcie przycisku “lubię to” lub poprzez dodanie komentarza, odpowiednie informacje z przeglądarki użytkownika są przesyłane do Facebooka i tam przechowywane. Nawet jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook będzie przechowywać adres IP użytkownika. Według Facebooka adresy IP pochodzące z Niemiec są przechowywane w sposób anonimowy.

Cel i zakres zbierania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka wraz z odnoszącymi się do tego prawami i sposobami ochrony prywatności użytkowników są wzięte pod uwagę w polityce prywatności Facebooka, na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, żeby Facebook poprzez tę ofertę online zbierał dane dotyczące jego osoby i łączył je z już istniejącymi danymi członkowskimi, musi on przed odwiedzeniem strony Sprzedającego wylogować się z Facebooka i skasować odpowiadające ciasteczka Facebooka. Możliwe jest również blokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki, na przykład za pomocą “Facebook Blocker”.

Przycisk +1 Google+

W tej ofercie online są wykorzystywane przyciski sieci społecznościowej Google+ (na przykład przycisk “+1”), który jest oddany do użytku przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową tej oferty online, która zawiera taki przycisk, tworzone jest bezpośrednie połączenie pomiędzy serwerami Google, a przeglądarką internetowa użytkownika. Zawartość przycisków jest przesyłany przez Google bezpośrednio do przeglądarki internetowej, a następnie na stronę internetową. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Google gromadzi za pomocą wykorzystania tego przycisku.

Według Google dane nie są gromadzone w przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z przycisku. Tylko w przypadku zalogowanych użytkowników Google+, dane takie jak na przykład adres IP będą gromadzone i przetwarzane. Cel i zakres zbierania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google wraz z odnoszącymi się do tego prawami i sposobami ochrony prywatności użytkowników są wzięte pod uwagę w polityce prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz FAQ: http://bit.ly/r3Qmer.

Gdy użytkownik jest członkiem Google+ i nie wyraża zgody aby Google gromadziło jego dane oraz łączyło je z już zapisanymi danymi członkowskimi, musi on przed wizytą na tej stronie internetowej wylogować się z Google Plus oraz usunąć ze swojej przeglądarki internetowej ciasteczka powiązane z Google.

Korzystanie z przycisku Twittera

W tej ofercie online są wykorzystywane przyciski usługi Twitter. Owe przyciski (np. “Twittern” bądź “Obserwuj”) są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Sprzedającego, która zawiera taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość wtyczki jest przekazana bezpośrednio z Google do przeglądarki użytkownika. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Google gromadzi za pomoczą tej wtyczki i informuje użytkownika stosownie do posiadanej wiedzy. Następnie adres IP użytkownika jest wykorzystywany tylko w celu utworzenia przycisku. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google na: http://twitter.com/privacy.

When a user visits the Seller’s website that contains such a button, his browser establishes a direct connection to Google’s servers. The content of the plugin is transferred directly from Google to the user’s browser. Therefore, the supplier has no influence on the scope of data that Google collects by following this plug-in and informs the user according to his knowledge. Then the user’s IP address is used only to create a button. More information can be found in the Google privacy statement at: http://twitter.com/privacy.

Wykorzystanie przycisków Pinterest

W tej ofercie są wykorzystywane przyciski usługi Pinterest (“Pin it’). Za pomocą przycisków istnieje możliwość, aby użytkownik udostępnił artykuł dostawcy na swojej tablicy “Pinterest”.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Sprzedającego, która zawiera przycisk “Pin it”, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Zawartość przycisku “Pin it” jest przekazana bezpośrednio z Pinterest do przeglądarki użytkownika. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Pinterest gromadzi za pomoczą tego przycisku i informuje użytkownika stosownie do posiadanej wiedzy. Następnie adres IP użytkownika jak również adres strony internetowej jest wykorzystywany tylko w celu utworzenia przycisku. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Pinterest na: http://twitter.com/privacy.

When a user visits the website of the Seller, which contains the “Pin it” button, his browser establishes a direct connection with Pinterest servers. The content of the “Pin it” button is transferred directly from Pinterest to the user’s browser. Therefore, the provider has no influence on the range of data that Pinterest collects by following this button and informs the user according to his knowledge. Then the user’s IP address as well as the website address is used only to create a button. More information can be found in the Pinterest privacy statement at: http://twitter.com/privacy.

Odwołania, zmiany, korekty i aktualizacje.

Odwołania, zmiany, poprawki i aktualizacje

Użytkownik ma prawo na wniosek do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Sprzedającego danych osobowych dotyczących jego osoby. Informacje kontaktowe znajdują się w stopce Sprzedającego.

Ponadto, użytkownik ma prawo do skorygowania błędnych danych, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, o ile nie występuje prawny obowiązek ich zachowania.

In addition, the user has the right to correct incorrect data, block or delete personal data, unless there is a legal obligation to keep them.

Zmiany w polityce prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, w celu uwzględnienia zmian w ustawodawstwie, bądź w przypadku zmiany świadczonych usług lub z konieczności zmiany sposobu przetwarzania danych.

Remarketing na Facebook

Na naszych stronach zintegrowano tagi portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką, a serwerem Facebooka zostaje utworzone, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziliście Państwo naszą stronę z danego adresu IP. W ten sposób Facebook jest w stanie przyporządkować odwiedziny naszej strony z Państwa adresem IP. Otrzymane w ten sposób informacje możemy później wykorzystać do wyświetlania reklam na Facebooku. Zwracamy uwagę, że nie posiadamy informacji dotyczących treście przekazywanych danych, ani ich wykorzystania przez Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie danych przez Custom Audience, mogą Państwo dezaktywować Custom Audiences tutaj.